picture-26003
picture-26006SS
picture-26002SS
picture-26008SS
picture-26004SS
picture-2600

Spelend Bewegen

PRIVACY VERKLARING


Spelend Bewegen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.


In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Spelend Bewegen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;


 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;


 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;


 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;


 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;


 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Spelend Bewegen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via :


Spelend Bewegen


Tav. Naomi van den Heuvel


Hulst 64


5662TJ Geldrop


T: 06-12782381


E: Info@spelendbewegen.com
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens


Uw persoonsgegevens worden door Spelend Bewegen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:


 • Administratieve doeleinden


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:


 • Voornaam;


 • Voorletters;


 • Tussenvoegsel;


 • Achternaam;


 • Adres;


 • Postcode;


 • Woonplaats;


 • Telefoonnummer;


 • E-mailadres;Uw persoonsgegevens worden door Spelend Bewegen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de looptijd van de overeenkomst.Verwerking van persoonsgegevens van leden ten behoeve van de website en sociale media


Persoonsgegevens van leden worden door Spelend Bewegen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):


 • Het beschikbaar stellen van beeld- en/of geluidmateriaal ten behoeve van de website en/of sociale media.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Het geven van toestemming op het “aanmeldingsformulier” ;


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Spelend Bewegen de volgende persoonsgegevens van u vragen:


 • Voornaam;


 • Tussenvoegsel;


 • Achternaam.


 • Leeftijd


Uw persoonsgegevens worden door Spelend Bewegen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de periode dat men aangemeld is.Verstrekking aan derden


De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.


Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:


 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens enkel delen met derden indien u ons hier vooraf schriftelijk toestemming voor geeft.Minderjarigen


Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) en hun ouders c.q. verzorgers indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn


Spelend Bewegen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.Beveiliging


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;


 • Alle personen die namens Spelend Bewegen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.


 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;


 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding of noodzaak toe is;


 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;


 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Foto’s


Foto’s en/of video opnames worden alleen gemaakt wanneer men hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor onze eigen gebruik, website, social media en week -en dagblad publicaties.
Rechten omtrent uw gegevens.


U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.